j

                                                                            Skopelìtissa 2009                      

                                                    

 

              


Home
      
   Back        Next

Mount Atos in the background

Χρόνια Πολλά - Καλη Χρονιά - Ειρήνη
απο τη Σκόπελο με Αγάπη

"We spend January 1st walking through our lives, room by room,
drawing up a list of work to be done, cracks to be patched. 
Maybe this year, to balance the list,
we ought to walk through the rooms of our lives...
not looking for flaws, but for potential."

Ellen Goodman

"Vi bruker 1. januar vandrende gjennom våre liv, fra rom til rom,
lavende en liste over arbeid som må gjøres, sprekker som må lappes.
Kanskje dette året, for å ballαnsere listen,
skulle vi gå gjennom rommene av vårt liv ...
ikke for å se etter tabber, men muligheter."

 

Et nytt år
en ny begynnelse ...

En hjemmeside må alltid fornye seg, - ble jeg fortalt en gang av min "guru" Sayyid, så nytt i år at det er mer blått! Forbauser det? Hele desember var jo nesten helt uten, godt til en forandring men enda bedre å komme tilbake til blått!
Akkurat som da jeg var på ferie, herlig å oppleve nye ting men best å komme hjem!

Som vanlig er denne halvsiden på norsk, men i lysre farve. er den ok leselig?
Den engelske delen slipper grønt, det er ikke min farve, derfor ble de mørkeblå,
konservativ kanskje?

Gi meg gjerne tilbakemedlig!

*****
Vi var på apoteket,
mor satt seg ned og ventet ved siden en koselig gammel gubbe. Hun er veldig opptatt av hvem som kan være eldre enn henne, og at hun somoftest ser yngst ut!
Gubben lurte på hvor gammel mor var?
80, sa jeg, og hva er du? Mjo han var nå bare 78! Men han ble svakere med årene, men ingenting å være redd for, for dit han skal en vakker dag er det mye bedre!
Da han gikk klappet han mor på kinnet!

Var det kamaki?

Dumme meg, kom meg ikke
til å fotografere!

 

A new year
a new beginning ... 

A homepage must always renew itself, - I was once told by my "guru" Sayyid, so new this year is
more blue! Surprised?
The whole of December had very little blue, good for a change but even better to get
the blue back!
Just as when I was on holiday, it was lovely to see new places, but even better to get home!

As usuall the English is on this side, but in dark blue, no more green!
Dark blue is more conservative maybe,
but you know I love the blue, so I hope you like it too?

I be happy if you tell me your oppinion!

*****
We were at the pharmacy,
mum sat down and waited next to a
nice
old guy. She is very concerned
about who could be older than her,
and many times she looks younger.
The old man wondered how old mum was? 80, I answered, and how old are you? Tja, only 78, getting older and weaker year by year, but nothing to be afraid of; where he is going one beautiful day it is much better! 
When he left he stroke mums cheek!

Was that kamaki?

I am so sad that I forgot
to photograph them!

En ny dag, et nytt år -
vi er heldige vi!
Mye blått i dag og minner, derfor må jeg nevne en god venn til; Giorgos Sarris, den første som kalte meg Skopelìtissa, - denne siden er tilegnet ham! Dessverre forlot han oss i 1995 bare 35 år gammel, - MEN han vil aldri bli glemt! Dagens vidaki er tilegnet ham og alt han hadde å gi oss og andre norske turister på Skiathos fra 1980,
- og fordi han var min beste støtte!

Kaldeste i Hellas
ble målt 26/1-1963 i Kavala,
nord øst for oss; - 23.6C.

A new day, a new year - 
we are the lucky ones!
Much blue today and memories, that's why I have to mention Giorgos Sarris, another very good friend, the first to call me Skopelìtissa. This cite is dedicated to his memory. He left us in 1995 only 35 years old, - but he will never be forgotten. Todays vidaki is dedicated to him and all he gave us as some of the first Norwegian tourists on Skiathos 
from 1980 and onward!

The coldest in Greece 
was measured 26/1-1963 in Kavala,
north-east of us; -23.6C.


 

"There comes a point in your life when you realize:
Who matters,
Who never did,
Who won't anymore...
And who always will.
So, don't worry
about people from your past,
there's a reason why they didn't make it to your future.
Give these flowers to everyone you don't want to lose in 2009,  
Including me, if that's what is in your heart.
Try to collect 12; it's not easy!Be kinder than necessary
Because everyone you meet is fighting
Some kind of battle."


*****

YouTube Vidaki

Parios & Lazopoulos in Μάτια Μπλε / Blue Eyes
Hilsen til alle som var glad i Giorgos!

Μάτια μπλε, καλοκαιρινά, σαν δυο στάλες Αιγαί-ο
(Blue eyes, like summer, like two drops of Aegean)
Μάτια μπλε, που τα δειλινά τα θυμάμαι και κλαίω
(Blue eyes, where are the sunrises I remember and cry)
(hope I translated that correct!)
 
Ποιος ταξιδεύει στα μάτια σου
(Who travels in your eyes)
και ποιος ξαγρυπνά στο κορμί σου
(and who takes care of/holds up your body)
Μάτια μπλε, στα μεγάλα ταξίδια σου
(Blue eyes, your big travels)
θα ’μαι εγώ, θα ’μαι πάντα μαζί σου
(I will be there, I will always be with you)
Μάτια μπλε, στα μεγάλα ταξίδια σου
θα ’μαι εγώ, θα ’μαι πάντα μαζί σου
 
Μάτια μπλε, φθινοπωρινά, τυλιγμένα σε πάχνη
(Blue eyes, autumn-like, coiled up like frost)
Μάτια μπλε, που παντοτινά η καρδιά θα σάς ψάχνει
(Blue eyes, whos heart always will seek you)(or is it seek me?)
 
Ποιός ταξιδεύει στα μάτια σου...


το φθινόπωρο    høst fall, autumn
το τύλιγμα omdreining, sving, vikling     winding up, wrapping
η πάχνη rimfrost hoarfrost, rime
παντοτινά bestandig, evig always, perpetually
ψάχνω søke, lete search, look for, seek
έψαξα samme verd i fortid same word in past tense  

You may hear the original version here;

Giannis Parios - Matia Mple (Blue Eyes)

*****

Dagens sitat;   Todays quote;

“Another fresh new year is here . . .
Another year to live!
To banish worry, doubt, and fear,
To love and laugh and give!

This bright new year is given me
To live each day with zest . . .
To daily grow and try to be
My highest and my best!

I have the opportunity
Once more to right some wrongs,
To pray for peace, to plant a tree,
And sing more joyful songs!”

William Arthur Ward,
American dedicated scholar, author, editor, pastor & teacher  HostGator.com
Web Hosting
 


Home         Back        Next

 

skopelitissa@live.no 


© Skopelítissa.com 2003 - 201
6