j

 

Skopelos, Greece, new photo pages every day!
   
Velkommen til Skopelos! Welcome to Skopelos!

Home         Back         Next
  

At 18.41 
Mandag 24. mars
så jeg den første røyken 18.06 fra min terrasse.
I saw the first smoke at 18.06 from my roof terrace!

The fire seen from town on the 24th of March 2008
Vi så flammene fra en takterrasse oppe i byen
utover kvelden.
We saw the flames from an roof terrace uptown
during the night.

Brannen ble slukket med god hjelp av
styrker og materiale fra fastlandet, bragt
ut med ferge og helikoptere, samt
4 "vannbombe-fly".
Tusen takk!

Ingen hjem gikk tapt, ingen menneskeliv,
så tross alt var vi heldige! Dessverre brant 300 mål pinje skog i området opp fra Agnondas og mot Stafilos. Noe synlig fra 
veien mellom dem.

Agnondas, did the fire start here?
Agnondas, startet brannen her?
Did the fire start here?The fire got under control thanks to also help from the mainland, brought out with ferry and helicopters, and the "water-dropping-planes". 
Thanks a lot!

No homes lost, no lives lost, 
- so one may say we were lucky after all! Unfortunately 300 acres
of pine forest burned in the area up from Agnondas and against Stafilos. You can see some of it from the road.

Nær helikopter platformen.
Burned areas up close to the helicopter
landing platform. 

Ved geitefarmen rett opp fra Agnondas.

En ung mann jeg møtte på min brann-undersøkelses-tur sa noe som fikk meg til å tenke mer;

"I gamle dager tok de vare på skogen. De trengte treverk til å lave båter og mye annet, de trengte ved for å holde varmen og de tappet retsin av pinjene til retsinaen. I dag bryr ingen seg om skogen!" 

 

A young man I met on my fire-research-trip said something which made me think even more;

"In the old days they looked after the forest. They needed the wood to build ships and whatever woodwork they hade to do, they needed wood for heating and they needed the pines to collect retsin for the retsina! Nowadays nobody cares
about the forest any more!"

 

Greek firefighting equipment and manpower

* 8,500 firefighters (4,000 vacancies)

* 3,000 seasonal (fully trained) firefighters

* 82 fire trucks

* 13 Canadair (CL-215) water-bombers (the first five were purchased in 1975,
the last one in 1990)

* 10 Canadair (CL-415) water-bombers (purchased 10 years ago)

* Twenty PZL M-18 Dromader planes 
(fire-extinguishing and crop-dusting craft)

* 6 Grumman biplanes (two-wing aircraft)

* 2 army Chinook CH-47D helicopters with so-called Bambi buckets used to dip water
from a variety of sources for fire suppression

* 13 helicopters (rented for the fire season, between May and October)

(Source: airforce, fire department)

Athens News 6/7-2007


Branner 2007;

"På skolen lærer ungene å gjøre korsets tegn, men ikke at det er farlig å kaste flasker og sneiper i naturen!" - skrev Aftenposten.

Brannene har krevet nesten 70 liv, ca 6000 hjem og ca 270,000 dekar, - skog, olivenlunder og dyrket land har brent. Største skade siden de begynte å måle i 1950.

Karamanlis lover at alle skal få erstattet sine hus.
De fleste hadde jo ikke forsikring, det er ikke vanlig!

Krise i landet, folk er husløse uten håp, hva skal de leve av?

Det var et stort TV maraton torsdag kveld, arrangert av en del av de store, frie TV kanalene, innsamling til brannoffrene. Da jeg gikk å la meg hadde de samlet inn 
11.358.875,- Euro -
ca 96,5 mill NOK.
Bravo!
Det var alt fra 5,- Euro eller en bamse fra små barn, til skikkelige beløp fra private og bedrifter!

Endelig skal det gjøres noe!
Hele landet skal fotograferes fra luften, og det skal komme en lov som sier at der det var skog, der skal det forbli/laves ny skog!
Så enkelt er det!
Da kan ingen brenne skog og så be om å få byggetillatelse et sted det akkurat da ikke er skog, 
- fordi den har brent.

Skopelos er så heldig; så få branner, og ingen alvorlige i år!
En av grunnene er at mye av skogene eies av klostre på Mount Athos, nord i landet 
- The Holy Mountain!
De vil ikke bygge her!

 

Fires 2007;

"In school children learns to make the cross (religious), but they do not learn the danger of throwing glass and cigarette buds in the nature!" Wrote a Norwegian newspaper.

The fires took about 70 lives, about 6000 homes and 270.000 acres forest, olivegroves and other land. Biggest fires since they started to measure them in 1950.

Karamanlis has promised new homes to everybody.
Most did not have insurance, not common here!

Big crises in the country, people are homeless with not much hope!
How to survive?

Thursday night it was a big TV marathon, arranged by some of the big, free TV channels, collecting for the fire victims. When I went to bed they had collected 
11.358.875,- Euro.
Bravo!
It was all from 5,- Euros or a teddy bear from children, to good amounts from private or businesses!

Finally something will be done!
The whole country shall be photographed from the air and a law is going to be made.
Where there is forest, it shall remind forest. It is very simple.
Nobody can burn a forest and then build on it, it has to be replanted!
That should solve the "fire-problems" in Greece.

Skopelos is lucky; so few fires this year, none serious! One of the reasons is that a lot of land here is owned by some monasteries up at Month Athos, - The Holy Mountain!
They do not want to build here!

 

Hva jeg fikk med meg fra et møte holdt på Anemos Bar på Paralian 
2. april 2008 og noe jeg har
plukket fra opp før;
 • det er ikke lov å brenne bråte etter 1. mai
 • man skal kontakte brannstasjonen før man brenner bråte uansett;
  telefon 24240 24199
 • ikke brenne bråte hvis det blåser
 • man kan brenne mellom 08.00 og 10.00, IKKE senere
  på dagen, dette fordi det
  ikke er så varmt og 
  morgenduggen hjelper
 • bor man vanskelig til bør man lever inn et kart til brannstasjonen slik at de lettere finner frem hvis ...
 • passe bålet, ikke gå fra det
 • ha mye vann tilgjengelig før
  man tenner på
 • alle bål må slukkes med vann,
  en liten gnist er nok til å starte en brann
 • ikke hive søppel i naturen.
  Ett lite glasskår kan med hjelp av solen starte en stor brann!
 • RØKERE; alle sigaretter må slukkes, ikke slenges ut
 • ikke grille ute om sommeren

HAR DU TOMT HER?
Det er mange ting du kan
gjøre for at den ikke skal
brenne for lett.

 • ha vannslanger plassert på strategiske pungter
 • ha en bensinpumpe hvis du har eget vann som bare fungerer med elekstsisk pumpe
 • lagre ved vekk fra huset
 • rydde vekk alle vilde busker
  og annet som kanskje flyter rundt huset
 • anskaff planter og trær som ikke brenner så lett

Har du noe å tilføye?
Send meg en mail, please!

What I took down from a meeting held at Anemos Bar on the Paralia the 2nd of April 2008 and some that I have picked up before;

 • no bonfires after the 
  1st of May

 • always contact the fire-station before you light a bonfire;
  phone 24240 24199

 • no bonfires if it is blowing

 • one may have a bonfire between 8 and
  10 in the morning, this because it is
  not so hot and the morning dew
  could help

 • if your house is difficult to get to, give the fire-station a map so they  can find you easier

 • look after the bonfire,
  do not leave it, have a lot
  of water at hand before
  lighting it up

 • all bonfires must be put
  out with water, one small spark can be enough to start a fire

 • do not throw any garbage in the countryside.
  One small piece of glass can with the help of the sun start
  a big fire!

 • SMOKERS; all cigarettes
  to be put out, not thrown away

 • no BBQs in the summer

DO YOU HAVE A LAND?
There are many things you should do in order to make your garden less likely to catch a fire.

 • have hoses placed at all 
  strategic points

 • have a petrol-pump if you have your own water which works on an electric pump

 • store wood away from
  the house

 • clean the land of all wild bushes and others weeds that can easily catch fire

 • plant trees and plants that do not burn so easy

Do you have anything to ad?
Please send me an e-mail!

 

You should read this if you want to know more;
Jennifer Gays article in Athens News

 


Dagens sitat;    Todays quote;

"Fire, water and government
know nothing of mercy.”

Ukjent

"Brann, vann og regjering
kjenner ikke til barmhjertighet."

 

 HostGator.com
Web Hosting
 

Home         Back         Next
  

skopelitissa@live.no

© Skopelítissa.com 2003 - 2016